maandag 12 mei 2014

Referenties & inspiraties

De onvolledigheidsstelling - Kurt Gödell 
Iets kan niet bewezen worden binnen het systeem van zijn eigen wetten, daar buiten kan het alleen maar bewezen worden. Deze stelling zette de wereld van de wiskunde volledig op zijn kop. Inspirerend voor mensen zoals Albert Einstein's relativiteitstheorie, maar ook voor Ludwig Wittgenstein. Hij trachtte dit inzicht toe te passen op de taal. De 7e stelling van zijn 'Tractatus Logico-Philosophicus'  getuigt van de verwerking van deze stelling : ”Waar men niet over kan spreken daar moet men over zwijgen.”
Tags: wiskunde, recursief, feedback-loop
‘Why do things get in the muddle?’ - Gary Hill
In deze film zie je een dialoog maar vooral een metaloog. Een discussie tussen Gregory Bateson de uitvinder van de cybernetica met zijn dochter Katharina Bateson. Zij is een slim jong meisje en vraagt haar vader: “Why do things get in the muddle?”.
Tags: Kunst, metaloog, cybernetica, linguïstiek, videokunst.
'I am a strange loop' - Douglas Hofstadter
Voor ieder mens lijkt het begrip ‘ik’ de normaalste zaak van de wereld. Hoe kan zo'n mysterieuze abstractie onze realiteit zijn en hoe kunnen wij ons die voorstellen? Het idee ‘ik’ is een hallucinatie gehallucineerd door een hallucinatie. Een door onszelf gecreëerde illusie waarmee we nu eenmaal niet zonder kunnen.
Tags: recursief, feedback-loop, filosofie
'Composition as Explanation' - Getrude Stein
Is de eerste zin van een tekst werkelijk het begin, en de laatste zin het einde? Waar begint een tekst en waar houdt die op? In 1925 schreef Gertrude Stein ‘Composition as Explanation’. In haar essay introduceerde zij een literair tijdsbegrip ‘continuous present’, waarmee zij een radicale breuk maakt met het klassieke lineaire tijdsbegrip; het verleden, heden en de toekomst. ‘Composition as Explanation’ is als het ware haar autobiografie. Een kubistisch zelfportret, waarbij zij de nadruk legt op het tegenwoordige. Het gevolg van het schrijven in de ‘continuous present’  is dat zij op het moment van het beschrijven van zichzelf… alweer méér verder is dan de persoon in de tijdsfractie die zij beschrijft. Dit bemoeilijkt uiteraard het schrijven van een autobiografie. Haar schrijfwijze is dan ook dynamisch georiënteerd, circulair, repetitief, maar zonder in exacte herhalingen te vervallen. Ze is tegen een lineaire tijdsbenadering, tegen chronologie, maar vóór een verstoord tegenwoordig tijdsbegrip dat tot uiting komt in een verstoorde taal. Ditzelfde principe zien we terug binnen de eclectische internet-cultuur. De online omgeving overschrijdt elke klassieke notie van tijd en geeft een voortdurend een gefragmenteerd beeld van de geschiedenis, van het verleden. Een lineaire benadering is door het gebruik van hyperlinks niet bestaand. Een ieder creëert zijn eigen verhaal, naar zijn eigen behoeften.
Tags: intertekstualiteit, recursief, feedback-loop, kubisme
'Women, fire and dangerous things, What Categories Reveal about the Mind' - George Lakoff
Hoe conceptualiseren we het leven, en hoe werkt dit in relatie met taal of zelfs pre-talige concepten? Er bestaan gedeeltelijk motorische en gedeeltelijk sensorische dingen die we in essentie niet zo makkelijk als taal kunnen beschouwen. In feite is dit pre-talige domein het fundament waarop ons taalproces rust, en dat ons de bouwstenen levert waarmee wij talige betekenis vormen.
Tags: semiotiek, feedback-loop, linguïstiek
'Metaphors we live by' - George Lakoff & Mark Johnson
Hoe belangrijk zijn metaforen binnen ons denkproces en taalgebruik? In zekere zin zijn metaforen fictie, maar fictie dat ons gedrag vormgeeft, en dus een realiteit kan genereren. Lakoff en Johnson leggen dit uit aan de hand van de Engelse uitspraak: “ARGUMENT IS WAR.”.  When we speak normally and literally about arguments, we use the language of war: we take positions to defend; we attack our opponent; we either fortify or abandon weak positions; we choose different strategies and lines of attack; we eventually win or lose.
Tags: semiotiek, feedback-loop, linguïstiek
'The information' - James Gleick
Taal is het mechanisme waarvan we weten wat we weten (epistemologie). Het organiseert onze gedachten. Zelfs als we de geschiedenis van de logica zouden willen begrijpen, dan reikt ons vermogen niet verder dan de grenzen van ons eigen begrip. Dit komt omdat logica een product is van de taal en taal een product is van diezelfde logica.
Tags: linguïstiek, semiotiek, recursief, feedback-loop
'The act of reading' - Wolfgang Iser
De ‘lege plekken’ in de tekst die ruimte laten voor de verbeelding van de lezer. Wat niet wordt gezegd, is minstens even belangrijk als wat wel wordt gezegd. Wat wel gezegd wordt vormt een soort 'outline' die door de lezer geanimeerd zullen moeten worden. Lezer en auteur zijn op het gebied van de geproduceerde verbeelding in een soort strijd verwikkeld, waarbij er door de tweede te veel of te weinig wordt gegeven.
Tags: linguïstiek, semiotiek, interactief
'Het plezier van de tekst' - Roland Barthes
Barthes' ‘writerly tekst’ houdt in dat de lezer zelf een actieve inspanning levert tijdens zijn leesactiviteit. Als lezer creëer je zelf de tekst die je leest. Daarnaast vergelijkt hij tekst met een web: “Maar terwijl men dit weefsel tot nu toe steeds als een product, als een kant en klare sluier heeft opgevat, waarachter zich meer of minder verborgen, de betekenis (de waarheid) bevindt, benadrukken we nu in het weefsel de generatieve gedachte dat de tekst door een onophoudelijk maaswerk ontstaat en zichzelf bewerkt; in dit weefsel - deze textuur - verloren, lost het subject zich op, zoals een spin die zelf in de constructieve afscheidingen van haar web zou opgaan. Als wij een genoegen zouden beleven aan neologismen zouden we de teksttheorie kunnen definiëren als een hyphologie (hyphos is het weefsel en het spinneweb).”
Tags: recursief, semiotiek, structuralisme, filosofie,(post)structuralisme, interactief

Geen opmerkingen:

Een reactie posten